Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

F-Sports.nl is gevestigd op het adres:

Zuylenburg 33

3834BH Leusden

Telefoonnummer: +31(0)6-14863722

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 64722422

BTW-identificatienummer: NL00218683B97 

Artikel 3 - ToepasselijkheidÂ

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en opelke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van hetvorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechtenen verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de

prijs;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomstÂ

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op hetmoment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consumentaan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemerdeze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten ofdiensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar dedoor de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroepingÂ

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van heenen terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedigmogelijk terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemeralleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van deconsument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn (inclusief bedrukte kleding, bespannen rackets ofspeciaal voor de klant bestelde producten);
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop deondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument deverzegeling heeft verbroken.

3.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op eenbepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordatde bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van deaangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan deprijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijnalleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waaropde prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 8. In geen enkel geval kan de consument rechten ontlenen aan prijsverlagingen, welke (opwelk moment dan ook) na de totstandkoming van de overeenkomst, worden doorgevoerd door de ondernemer.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dit niet het geval mocht zijn, dient de klant dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Na akkoord van de ondernemer kan het product eventueel conform de eisen van de ondernemer worden geretourneerd. In elk geval dient het product persoonlijk te worden bekeken door de ondernemer en beslist de ondernemer of garantie van toepassing is. Indien dit het geval is, zal het product in eerste instantie worden gerepareerd. Indien dit onmogelijk mocht zijn, kan de ondernemer er voor kiezen om een nieuw product te leveren.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doetniets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. In het geval van het niet juist gebruiken van het product, vervalt elke vorm van garantie.
 4. In het geval van het aanbrengen van aanpassingen aan het product (bijvoorbeeld door hetbedrukken van kleding of het opnieuw bespannen van een racket) vervalt elke vorm van garantie. Dit is ook het geval indien de kleding door de ondernemer wordt bedrukt in het kader van sponsoring of iets dergelijks.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangstnemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeftgemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden isvermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (indien op voorraad is het streven binnen 2 werkdagen en indien in bestelling is het streven binnen 5 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat deconsument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zichinspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment vanbezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijdeopzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaaltwee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigdebedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmereen vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevensonverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijkebeperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure enbehandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledigen duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekendvanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 • Hits: 365

Bespannen

Om uw racket te laten bespannen kunt u een afspraak maken. We bespreken dan welk type snaar u wilt en de kracht (in kg) van de bespanning. Dit is afhankelijk van uw speltype en het soort racket.

Racket(s) Bespannen

We bespannen rackets met veel diverse snaren.

Snaren zijn er in diverse soorten, diameters,glad of stroef en of soepel.
Daarom hanteren we ook andere prijzen voor elke type snaar of merk snaar.
Een snaar met meer lagen (Filamenten) is duurder dan een snaar die minder lagen heeft of alleen uit pylomeer of nylonpolymeer bestaat.

 • Yonex BG 80

  Aanvallende spelers

 • Ashaway Rogue Duo

  Hybride snaar veel controle en duurzaamheid combinatie van kracht.

 • Yonex BG65

  Allround snaar

Snaren

 • Yonex BG80

  22.50,-

 • Yonex BG 65

  17,50,-

 • Ashaway Rogue Duo Hybrid

  20,-

 • Ashway Zymax 70 (wit)

  17,50,-

 • Ashaway Zymax 69 Fire (oranje)

  17,50,-

 • Li-Ning NS 95

  17,50,-

 • Fz Forza FZ70

  15,-

 • Carlton Nanopulse 68 (roze)

  15,-

 • Apacs Virtuoso Pro 70

  15,-

Beoordeel een snaar niet op zijn kaft, Taan is onderdeel van het merk Kawasaki uit China.
Deze snaren zijn voor de recreatieve speler of speler die niet veel eisen heeft en is tevens geschikt voor competitie.

Recreatieve Snaren / Competitie

 • Taan BT7000

  12,50,-

  Recreatie snaar, kleur: Rood /Competitie

 • Taan BT7000

  12,50,-

  Recreatie Snaar/Competitief kleur: Donkerblauw Blauw

 • Taan TB70

  12,50

  Recreatie kleur: Blauw / Competitief

 • Taan TB70

  12,50,-

  Recreatief kleur : Geel /Competitief

 • Taan BT7000

  12,50,-

  Recreatief kleur: Licht Blauw / Competitief


Vul zoveel mogelijk gegevens in om een helder beeld te krijgen vervolgens nemen we contact met u op om een afspraak te maken.

Welkom bij ons contact formulier voor het bespannen van rackets u kunt uw wensen invullen in dit formulier om vervolgens een afspraak te maken
Naam: Achternaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Aantal KG: Type snaar (volgens website)

Lees meer …Bespannen

 • Hits: 1024

Contact

Contact & Adres

                                                                           Afspraak maken is op dit adres noodzakelijk

52.1289385,5.4330651

Leusden, Netherlands

 • Zuylenburg 33

 • 3834BH, Leusden

 • Nederland

KVK 64722422
BTW NL002186830B97
Bank NL37SNSB0705827364

Lees meer …Contact

 • Hits: 992

Factuur informatie

Zuylenburg 33
3834BH Leusden
Nederland
Telefoon +31 (0) 6 14 86 37 22
Whatsapp 24/7 +31 (0) 6 14 86 37 22
E-Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK 64722422
BTW NL002186830B97 Bank
NL37SNSB0705827364

 • Hits: 90

Homepage


 • Van alle merken

  Rackets

 • Tassen

 • Kleding

 • Shuttles

 • Schoenen

 • Racket Bespannen

 • Accessoires

 • Snaren


 • VICTOR T-Shirt T-20005 F

 • VICTOR T-Shirt T-14100 C Price

 • VICTOR T-Shirt T-23100 C Price
 • Victor

  Air Badminton Shuttles

 • Victor

  Badminton shuttles

 • Victor

  Badminton Shuttles


Yonex Dames Schoenen Aerus Z

 • Yonex Aerus Z

 • Yonex Aerus Z

 • Yonex Aerus Z

 • VICTOR A660 A

 • VICTOR A900F IA Price

 • VICTOR A922 black Price

 • VICTOR A311F CM

 • Apple Homepod 2

  140 €Bestellen?

U kiest het product na betaling heeft u recht op 14 dagen herroepingsrecht, uw bestelling word verzonden mits uw betaling in orde is ontvangen.

 • Kies uw product

  Plaats hem in de winkelwagen

 • Bestellen

  Na het bestellen krijgt u een email met uw bestelde producten.

 • Verzonden

  Uw product word verzonden als uw betaling is ontvangen.

Algemene voorwaarden

Lees meer …Homepage

 • Hits: 12863

Kleding

 • Hits: 106

Maak account

 • Hits: 101

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Telefoon:+31 (0) 6 14 86 37 22
Dagelijks geopend 09:00 - 22:00
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:
F-Sports.nl
Zuylenburg 33
3834BH  Leusden