1/9
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
F-Sports.nl is gevestigd op het adres:
Zuylenburg 33
3834BH Leusden
Telefoonnummer: +31(0)6-14863722
E-mailadres: fsportsnl@gmail.com2/9
KvK-nummer: 64722422
BTW-identificatienummer: NL198845960B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
opelke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
hetvorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechtenen
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
·de prijs inclusief belastingen;3/9
·de eventuele kosten van aflevering;
·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de
prijs;
·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
basistarief;
·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;
·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat
de overeenkomst tot stand komt;
·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
hetmoment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
nemen.4/9
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consumentaan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie,schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemerdeze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten
ofdiensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomstzonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het
aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar dedoor
de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.5/9

Artikel 7 – Kosten in geval van herroepingÂ
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van heenen
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedigmogelijk terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de
ondernemeralleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
deconsument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn (inclusief bedrukte kleding, bespannen rackets
ofspeciaal voor de klant bestelde producten);
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
deondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument deverzegeling
heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
eenbepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordatde bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.6/9

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
deaangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in BTW‑tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan deprijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijnalleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleentoegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
waaropde prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. In geen enkel geval kan de consument rechten ontlenen aan prijsverlagingen, welke
(opwelk moment dan ook) na de totstandkoming van de overeenkomst, worden
doorgevoerd door de ondernemer.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dit niet
het geval mocht zijn, dient de klant dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product
kenbaar te maken aan de ondernemer. Na akkoord van de ondernemer kan het product
eventueel conform de eisen van de ondernemer worden geretourneerd. In elk geval dient
het product persoonlijk te worden bekeken door de ondernemer en beslist de ondernemer
of garantie van toepassing is. Indien dit het geval is, zal het product in eerste instantie
worden gerepareerd. Indien dit onmogelijk mocht zijn, kan de ondernemer er voor kiezen
om een nieuw product te leveren.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doetniets
af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de7/9
nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen
gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. In het geval van het niet juist gebruiken van het product, vervalt elke vorm van garantie.
4. In het geval van het aanbrengen van aanpassingen aan het product (bijvoorbeeld door
hetbedrukken van kleding of het opnieuw bespannen van een racket) vervalt elke vorm van
garantie. Dit is ook het geval indien de kleding door de ondernemer wordt bedrukt in het
kader van sponsoring of iets dergelijks.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangstnemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeftgemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden
isvermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (indien op voorraad is
het streven binnen 2 werkdagen en indien in bestelling is het streven binnen 5 werkdagen) doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk bericht. De consument heeft
in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat
deconsument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zichinspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment
vanbezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.8/9

Artikel 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
tijdeopzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaaltwee
jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op
afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst
voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één
maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument
verschuldigdebedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of
in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van
de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmereen
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevensonverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijkebeperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
enbehandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledigen
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekendvanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord 9/9
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
preloader